Günlük hayatta kullanılan en yaygın İngilizce kelimeleri öğrenmek tüm İngilizce öğrenenlerin tamamlaması gereken ilk adımlardan biridir. Bu yazımızda A harfi ile başlayan en çok kullanılan İngilizce kelimeleri Türkçe anlamları ile birlikte sıralayacağız. Hello7 içerisinde de bu kelimelerin birçoğuna yer verdik.

abandon – terk etmek, bırakmak
ability – hüner, beceri, kabiliyet
about – hakkında, takriben, aşağı yukarı, üzere
above – üstünde, üzerine
abroad – yurtdışında, yurtdışı
absence – bulunmama, yokluk
absolute – mutlak, salt, kesin
absolutely – mutlaka, kesinlikle
abuse – suistimal etmek, kötüye kullanmak
accept – kabul etmek
access – giriş, erişim, erişmek
accident – kaza
accompany – eşlik etmek
accomplish – başarıyla tamamlamak, sonuçlandırmak
account – hesap
accurate – kesin, doğru
accuse – suçlamak, itham etmek
achieve – elde etmek, başarmak
achievement – başarı, edinim
acknowledge – kabul etmek, kabullenmek
acquire – edinmek, elde etmek
across – karşıya, boydan boya geçmek
act – davranmak, hareket etmek, eylem
action – aksiyon, eylem
active – etkin, faal
activity – faaliyet, etkinlik, aktivite
actual – gerçek, fiili
actually – fiilen, aslında
adapt – uymak, uyarlamak, adapte olmak
add – eklemek, ilave etmek
addition – ilave, ek
additional – ilave, ek
adequate – yeterli, münasip
adjust – ayarlamak
adjustment – ayarlama, ayar
administration – idare, yönetim
administrator – idareci, yönetici
admire – hayran olmak, beğenmek
admission – kabul, itiraf
admit – kabul etmek, itiraf etmek
adolescent – ergen
adopt – evlat edinmek, benimsemek
adult – yetişkin
advance – ilerlemek, avans, geliştirmek
advanced – ileri, gelişkin
advantage – avantaj, fayda
adventure – macera, serüven
advertising – reklamcılık, reklam
advice – tavsiye, nasihat
advise – nasihat etmek, öğütlemek
adviser – müşavir, danışman
advocate – avukat, müdafaa etmek
affect – etkilemek
afford – parası yetmek
afraid – korkmuş, ürkmüş
after – sonra
afternoon – öğleden sonra
again – tekrar, yeniden
against – karşı, aykırı
age – yaş, çağ
agency – ajans, acente
agenda – gündem, ajanda
agent – ajan, temsilci
aggressive – kavgacı, agresif
ago – evvel, önce
agree – aynı fikirde olmak, anlaşmak, katılmak
agreement – anlaşma, mutbakat
agriculture – tarım, ziraat
ahead – ileride, ileri
aid – yardım etmek, yardım
aim – amaçlamak, amaç, hedef
air – hava
aircraft – uçak, hava taşıtı
airline – havayolu
airport – havalimanı
alcohol – alkol
alive – canlı
all – tüm, hepsi
alliance – antlaşma, ittifak
allow – izin vermek
ally – müttefik
almost – hemen hemen, neredeyse
alone – yalnız
along – boyunca
already – zaten, halihazırda
also – ayrıca
alternative – alternatif
although – rağmen
always – her zaman, daima
amazing – şaşırtıcı
among – arasında, arasına
amount – meblağ, tutar
analysis – analiz, tahlil
analyst – analist, çözümleyici
analyze – analiz etmek, incelemek
ancient – antik
and – ve
anger – öfke, hiddet
angle – açı
angry – kızgın, sinirli
animal – hayvan
anniversary – yıldönümü
announce – duyurmak, anons etmek
annual – senelik, yıllık
another – öbür, başka
answer – cevap
anticipate – beklemek, ummak
anxiety – endişe, kaygı
anybody – kimse, hiç kimse
anymore – artık
anyone – hiç kimse, kimse
anything – hiçbir şey
anyway – neyse, her neyse
anywhere – her yer, herhangi bir yer
apart – ayrı
apartment – daire
apparent – görünür, aşikar
apparently – belli ki, anlaşılan, görünüşte
appeal – başvurmak, temyiz, cazibe
appear – belli olmak, görünmek
appearance – görünüş
apple – elma
application – başvuru, uygulama
apply – başvurmak, uygulamak
appoint – atamak
appointment – randevu, atama, tayin
appreciate – değerini artırmak, beğenmek
approach – yanaşmak, yaklaşım
appropriate – el koymak, münasip, uygun
approval – tasvip, onay
approve – kabul etmek, beğenmek, onaylamak
approximately – takriben, aşağı yukarı
architect – mimar
area – alan, bölge
argue – tartışmak
argument – argüman, sav
arm – kol
armed – ateşli, silahlı
army – ordu
around – sularında, etrafında, çevresinde
arrange – ayarlamak, düzenlemek
arrangement – düzenleme, ayarlama
arrest – tutuklamak
arrival – gelme, geliş, varış
arrive – varmak, ulaşmak
art – sanat
article – makale
aside – bertaraf, ayrı
ask – sormak, istemek
asleep – uyuyan, uyuşuk
aspect – hal, görünüş, yön
assault – saldırmak, saldırı
assert – ileri sürmek, iddia etmek
assess – değer biçmek
assessment – değerlendirme
asset – varlık
assign – atamak, tahsis etmek
assignment – atama, görevlendirme
assist – yardım etmek
assistance – yardım
assistant – yardımcı, asistan
associate – birleştirmek, ilişkilendirmek
association – birlik, dernek
assume – farzetmek, varsaymak
assumption – farzetme, varsayım
assure – garanti etmek
atmosphere – atmosfer
attach – eklemek, iliştirmek
attack – saldırmak, saldırı
attempt – girişimde bulunmak
attend – katılmak
attention – ilgi, özen, dikkat
attitude – tavır, tutum
attorney – avukat
attract – cezbetmek
attractive – çekici, cazibeli
attribute – bağlamak, atfetmek, dayandırmak
audience – kitle, izleyici, seyirci
author – yazar
authority – otorite, yetki
available – müsait, mevcut, uygun
average – ortalama
avoid – kaçınmak, önlemek
award – ödül
aware – farkında, haberdar
awareness – farkındalık, farkında olma
away – uzak, uzakta
awful – berbat, rezil

B harfi ile başlayan en yaygın İngilizce kelimeler yazımıza devam etmek için tıklayın.

Recent Posts
ingilizce meslekler