Fiiller neredeyse her İngilizce cümlenin yapıtaşıdır. İngilizce konuşurken hatırlamakta zorlandığımız kelimelerin birçoğu fillerdir. Bu yazımızda günlük hayatta sıkça karşınıza çıkacak İngilizce fiilleri ve Türkçe anlamlarını bir araya getirdik.

A Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
accept – kabul etmek, kabullenmek
achieve – elde etmek, başarmak
act – davranmak, hareket etmek
add – ilave etmek, eklemek
admit – kabul etmek, itiraf etmek
affect – etkilemek
afford – parası yetmek, satın almaya gücü yetmek
agree – aynı fikirde olmak, katılmak
aim – amaçlamak
allow – izin vermek
answer – cevap vermek, yanıtlamak
appear – belli olmak, görünmek
apply – uygulamak, başvurmak, müracaat etmek
argue – tartışmak, çekişmek
arrange – ayarlamak, düzenlemek
arrive – varmak, ulaşmak
ask – sormak, istemek
attack – saldırmak
avoid – kaçınmak, önlemek

B Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
base – dayandırmak
be – olmak
beat – dayak atmak, dövmek, vurmak
become – haline gelmek, olmak
begin – başlamak
believe – inanmak
belong – ait olmak
break – kırmak, bozmak
build – inşa etmek
burn – yakmak, yanmak
buy – satın almak

C Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
call – aramak, çağırmak
can – yapabilmek
care – önemsemek, özen göstermek
carry – taşımak
catch – yakalamak
cause – sebep olmak
change – değişmek, değiştirmek
charge – şarj etmek, suçlamak, ücretlendirmek
check – kontrol etmek
choose – seçmek
claim – iddia etmek, talep etmek
clean – temizlemek
climb – tırmanmak
close – kapatmak
collect – biriktirmek, toplamak
come – gelmek
compare – karşılaştırmak, kıyaslamak
complain – şikayet etmek
complete – tamamlamak
confirm – tasdik etmek, doğrulamak
connect – bağlamak, bağlanmak
consider – durumu değerlendirmek, dikkate almak
consist – -den meydana gelmek
contact – ilişki kurmak, irtibat kurmak
contain – içermek, kapsamak
continue – devam etmek
contribute – katkıda bulunmak
cook – yemek pişirmek
copy – kopyalamak
correct – düzeltmek
cost – mal olmak
count – saymak
cover – örtmek, kaplamak
create – yaratmak
cross – karşıya geçmek
cry – ağlamak
cut – kesmek

D Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
damage – zarar vermek
dance – dans etmek
deal – ilgilenmek, uğraşmak
decide – karar vermek
deliver – teslim etmek
demand – talep etmek
deny – inkar etmek
depend – bağlı olmak
describe – tanımlamak, tarif etmek
design – tasarlamak
destroy – imha etmek
develop – geliştirmek
die – ölmek
disappear – gözden kaybolmak
discover – keşfetmek
discuss – görüşmek, tartışmak
divide – bölmek
do – yapmak
draw – çizmek
dress – giyinmek
drink – içmek
drive – araba sürmek
drop – düşürmek

E Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
eat – yemek yemek,
end – sona ermek, son vermek
enjoy – zevk almak
examine – incelemek, muayene etmek
exist – var olmak
expect – ümit etmek, beklemek
experience – tecrübe etmek
explain – açıklamak, izah etmek
express – ifade etmek, belli etmek

F Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
face – yüz yüze gelmek, yüzleşmek
fail – başarısızlığa uğramak
fall – düşmek
fasten – bağlamak, iliklemek
feed – beslemek
feel – hissetmek
fight – dövüşmek, kavga etmek
fill – doldurmak
find – bulmak
finish – bitirmek
fit – uymak
fly – uçmak
fold – bükülmek, katlamak
follow – izlemek, takip etmek
force – zorlamak
forget – unutmak
forgive – affetmek, bağışlamak
form – şekillendirmek, oluşturmak

G Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
gain – kazanmak
get – elde etmek, almak
give – vermek
go – gitmek
grow – büyümek, yetişmek

H Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
handle – idare etmek, meseleyi ele almak
happen – meydana gelmek, olmak
hate – nefret etmek
have – sahip olmak
hear – duymak
help – yardım etmek
hide – saklamak, gizlemek
hit – çarpmak, vurmak
hold – sahip olmak, tutmak
hope – ummak, umut etmek
hurt – acımak, acıtmak

I Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
identify – tanımlamak, kimliğini tespit etmek
imagine – hayal etmek, sanmak
improve – geliştirmek, gelişmek
include – katmak, kapsamak, içermek
increase – artmak, çoğalmak
indicate – belirtmek, işaret etmek
influence – etkilemek, etki altına almak
inform – bilgi vermek, bildirmek
intend – niyet etmek
introduce – tanıtmak, tanıştırmak
invite – davet etmek
involve – içermek, kapsamak

J Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
join – katılmak, birleştirmek
jump – zıplamak, hoplamak

K Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
keep – tutmak, saklamak
kick – tekmelemek
kill – öldürmek
knock – kapı çalmak
know – bilmek

L Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
last – yetmek, sürmek, devam etmek
laugh – gülmek
lay – sermek, dizmek
lead – öncülük yapmak, önderlik etmek
learn – öğrenmek
leave – ayrılmak, bırakmak, terk etmek
lend – ödünç vermek
let – izin vermek
lie – yalan söylemek
like – hoşlanmak, sevmek
link – bağlamak, ulamak
listen – dinlemek
live – yaşamak
look – bakmak
lose – kaybetmek, yitirmek
love – sevmek, aşık olmak

M Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
make – yapmak
manage – yönetmek, idare etmek
mark – işaretlemek
matter – önemli olmak, önem taşımak
may – mümkün olmak, -abilmek
mean – anlamına gelmek
measure – ölçmek
meet – görüşmek, tanışmak, buluşmak
mention – değinmek, bahsetmek
mind – önemsemek, aldırmak
miss – özlemek, kaçırmak
move – taşınmak, kımıldamak, hareket etmek
must – gerekmek

N Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
need – ihtiyaç duymak
notice – farkına varmak, farketmek

O Harfi İle Başlayan İnfilizce Fiiller
obtain – elde etmek
occur – meydana gelmek, vuku bulmak
offer – teklif etmek, önermek, sunmak
open – açmak
order – buyurmak, ısmarlamak, sipariş etmek, emretmek
own – sahip olmak

P Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
pass – geçmek
pay – ödemek
perform – rol yapmak, icra etmek, yürütmek
pick – seçmek
place – koymak, yerleştirmek
plan – planlamak
play – çalmak, oynamak
prefer – tercih etmek, yeğlemek
prepare – hazırlamak, hazırlanmak
present – takdim etmek, sunmak
press – basmak, bastırmak
prevent – engel olmak, önlemek
produce – üretmek
promise – söz vermek, vadetmek
protect – korumak
prove – ispat etmek, kanıtlamak
provide – sağlamak, temin etmek
publish – yayınlamak
pull – çekmek
push – itmek
put – koymak

R Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
reach – erişmek, ulaşmak
read – okumak
realize – farkına varmak, farketmek
receive – teslim almak
recognize – tanımak
record – kaydetmek
reduce – düşürmek, eksiltmek
reflect – yansıtmak
refuse – reddetmek, geri çevirmek
regard – saymak, hesaba katmak
release – salmak, serbest bırakmak
remain – geriye kalmak, artmak
remember – hatırlamak
remove – sökmek, kaldırmak, gidermek
repeat – tekrarlamak, yinelemek
replace – yer değiştirmek, yerine geçmek
reply – yanıtlamak, cevap vermek
report – ihbar etmek, bildirmek
represent – temsil etmek, yansıtmek
require – gerekmek, ihtiyacı olmak
rest – dinlenmek
return – dönmek, geri dönmek
reveal – ortaya çıkarmak, açığa vurmak
ring – çalmak (telefon-zil)
rise – doğmak, yükselmek
roll – yuvarlanmak
run – koşmak, çalıştırmak

S Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
save – biriktirmek, kurtarmak
say – söylemek, demek
see – görmek
seem – görünmek
sell – satmak
send – göndermek
separate – ayırmak
serve – hizmet etmek
settle – yerleşmek
shake – sallamak, çalkalamak
share – paylaşmak
shoot – film çekmek, ateş etmek
shout – haykırmak, bağırmak
show – göstermek, sergilemek
shut – kapatmak
sing – şarkı söylemek
sit – oturmak
sleep – uyumak
smile – gülümsemek
sort – sıralamak, sınıflandırmak
speak – konuşmak
stand – ayakta durmak
start – başlamak
stay – kalmak
stick – saplamak, yapıştırmak
stop – durmak
study – incelemek, ders çalışmak
succeed – başarmak, başarılı olmak
suffer – acı çekmek
suggest – önermek
suit – uymak
supply – tedarik etmek, sağlamak
support – desteklemek
survive – hayatta kalmak

T Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
take – almak
talk – konuşmak
teach – öğretmek, ders vermek
tell – söylemek, demek
thank – teşekkür etmek
think – sanmak, düşünmek
throw – fırlatmak, atmak
touch – dokunmak
train – eğitmek
travel – yolculuk etmek
treat – muamele etmek, tedavi etmek
try – denemek
turn – dönmek, çevirmek

U Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
understand – anlamak
use – kullanmak
used to – alışmak

V Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
visit – ziyaret etmek
vote – oy vermek

W Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
wait – beklemek
walk – yürümek
want – istemek
warn – uyarmak, ikaz etmek
wash – yıkamak
watch – seyretmek, izlemek
wear – giymek, takmak
win – kazanmak
wish – dilemek, temenni etmek
wonder – merak etmek
work – iş yapmak, çalışmak
worry – merak etmek, endişelenmek
write – yazmak

Recent Posts